διπλωμα μηχανης α2

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 400 κ.ε

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση μοτοσικλέτας Α2:

Θεωρητικά Μαθήματα:31 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης:14 ώρες

 

  •  Aπαραίτητα δικαιολογητικά

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-Ταυτότητα ή διαβατήριο εν ισχύ ή άδεια παραμονής

-Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

-Βιβλιάριο ασθενείας ή αριθμό μητώου και ασφαλιστικό φορέα

-Α.Μ.Κ.Α

Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση μοτοσικλέτας Α2:

Θεωρητικά Μαθήματα: 0 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης: 7 ώρες

  • Aπαραίτητα δικαιολογητικά:

-Ταυτότητα(φωτοτυπία)

-2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)

-Δίπλωμα (φωτοτυπία)

-ΑΦΜ

Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση μοτοσικλέτας Α2:

Θεωρητικά Μαθήματα: 10 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης: 12 ώρες

Aπαραίτητα δικαιολογητικά

-Ταυτότητα (φωτοτυπία)

-2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)

-Δίπλωμα (φωτοτυπία)

-ΑΦΜ