διπλωμα μηχανης 125 κυβικών

Δικαίωμα οδήγησης για Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 κ.ε.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

  • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση μοτοσικλέτας Α1:

Θεωρητικά Μαθήματα: 31 ώρες

Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης:14 ώρες

  • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση μοτοσικλέτας Α1:

Θεωρητικά Μαθήματα: 0 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης: 7 ώρες

  • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση μοτοσικλέτας Α1:

Θεωρητικά Μαθήματα:  10 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης:  12 ώρες

 

  •  Aπαραίτητα δικαιολογητικά:

-Ταυτότητα(φωτοτυπία)

-2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)

-Δίπλωμα (φωτοτυπία)

-ΑΦΜ