μηχανη απεριόριστου κυβισμού

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος .

*Αν είστε κάτοχος Α2 επι διετία τότε η ηλικία μειώνεται στα 22 έτη

  • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση μοτοσικλέτας Α:

Θεωρητικά Μαθήματα: 31 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης: 14 ώρες

  •  Aπαραίτητα δικαιολογητικά

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-Ταυτότητα ή διαβατήριο εν ισχύ ή άδεια παραμονής

-Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

-Βιβλιάριο ασθενείας ή αριθμό μητώου και ασφαλιστικό φορέα

-Α.Μ.Κ.Α

    • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση μοτοσικλέτας Α:

    Θεωρητικά Μαθήματα:  0 ώρες
    Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης:  7 ώρες

  • Aπαραίτητα δικαιολογητικά:

-Ταυτότητα(φωτοτυπία)

-2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)

-Δίπλωμα (φωτοτυπία)

-ΑΦΜ

  • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση μοτοσικλέτας Α:

Θεωρητικά Μαθήματα: 11 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης: 12 ώρες

Aπαραίτητα δικαιολογητικά

-Ταυτότητα (φωτοτυπία)

-2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)

-Δίπλωμα (φωτοτυπία)

-ΑΦΜ

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

βιβλίο θεωρίας μηχανής
ΒΙΒΛΙΟ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ