διπλωμα νταλικας

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης C κατηγορίας. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση νταλίκας CE:

Θεωρητικά Μαθήματα: 0 ώρες

Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης: 10 ώρες

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

-Ταυτότητα(φωτοτυπία)
-Άδεια οδήγησης
-2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
-ΑΦΜ

-Α.Μ.Κ.Α