Δίπλωμα Λεωφορίου Δ

Δικαίωμα οδήγησης για: Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού.

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

*Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος.

Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Το ως άνω ηλικιακό όριο των 24 ετών μειώνεται στα 21 έτη, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται και την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου B και θέλεις δίπλωμα Λεωφορείου D

  • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Λεωφορείου D:

    -Θεωρητικά Μαθήματα:15 ώρες
    -Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης:15 ώρες

 

  •  Aπαραίτητα δικαιολογητικά

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-Ταυτότητα ή διαβατήριο εν ισχύ ή άδεια παραμονής

-Άδεια οδήγησης

-Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

-Βιβλιάριο ασθενείας ή αριθμό μητώου και ασφαλιστικό φορέα

-Α.Μ.Κ.Α

Αν έχεις δίπλωμα C1 ή C και θέλεις δίπλωμα Λεωφορείου D

  • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Λεωφορείου D:

-Θεωρητικά Μαθήματα: 6 ώρες
-Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης: 6 ώρες (αν είσαι κάτοχος D1 μόνο 2 ώρες πρακτικά και 0 θεωρητικά)

  • Aπαραίτητα δικαιολογητικά:

-Ταυτότητα(φωτοτυπία)

-2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)

-Δίπλωμα (φωτοτυπία)

-ΑΦΜ

*Παρατήρηση

(η απόκτηση Π.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική από 10/9/2008 βάσει του Π.Δ.74/2008)

Για την χορήγηση της άδειας οδήγησης D1 + Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από τις παρακάτω υποχρεωτικές θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις:

Α) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για την κατηγορία D1,D (πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστος αριθμός μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).

Β) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για το Π.Ε.Ι. D)

Γ)Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών, κατά την διαδικασία της πρακτικής εξέτασης για D1 ή D + Π.Ε.Ι. ο υποψήφιος εξετάζεται και θεωρητικά για τουλάχιστον 30 λεπτά.

(Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εκπαιδευτικό όχημα, έπειτα από πρακτική εκπαίδευση, παρουσία εκπαιδευτή).